I la idea d’introduir els escacs com a eina metodològica a l’educació primària.

El CEIP Rafal Vell sempre ha estat un centre pioner en metodologies actives, sempre a la recerca d’un model d’alumne/a actiu, compromès i implicat en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Després de 50 anys d’història, el nostre centre ha emprès un camí sense retorn vers noves vies que ens permetin oferir una proposta inclusiva i de qualitat per a tots els nostres infants. Una proposta pensada per a ells, des del rigor, l’anàlisi crítica i la formació entre iguals.

 


 

En aquest marc contextual, el curs 2017-2018, el nostre centre inicià una feina al voltant dels grups interactius, entenent que aquest enfocament metodològic ens permetria oferir tot un ventall de propostes actives per tal de treballar determinats continguts de caire procedimental que, fins aquell moment, havien estat treballats de forma transversal a partir d’altres metodologies, o, senzillament, havien quedat arraconats a l’espera d’una manera de fer que permetés integrar-los de manera significativa en la dinàmica d’aula. Tot i que no és fàcil integrar noves metodologies a un centre que treballa per projectes, tenint en compte la transversalitat i la interdisciplinarietat que impregna aquesta manera de fer, el claustre considerà que era una oportunitat per a oferir un nou espai amb propostes inclusives, manipulatives i lúdiques relacionades amb els diferents àmbits curriculars.

Així doncs, els grups interactius esdevingueren el focus a partir del qual nasqué la idea d’introduir els escacs com a eina metodològica a l’educació primària. La il·lusió d’un grup de mestres queda palesa quan es presentà el projecte per a participar en la convocatòria de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears, recollint un gran nombre de membres del claustre interessats a formar part del projecte i a rebre la formació escaient per part del centre de professorat de Palma.

I així començà la nostra relació amb els escacs. Una relació que ha superat positivament les nostres expectatives inicials i que ens ha permès descobrir nous móns. La formació al voltant d’aquesta proposta didàctica ens ha resultat igual d’apassionant que la lectura d’un llibre. Un llibre que no pots deixar de fullejar perquè a mesura que t’hi endinses descobreixes que cada cop serà més i més interessant.

Però, com hem integrat els escacs a la dinàmica d’aula?

  • Creació de la comissió d’escacs i robòtica. Aquesta comissió ha estat creada per part d’un grup de mestres, amb el vist-i-plau i la col·laboració de l’equip directiu.

  • Inventari del material ja existent, i adquisició de nou material per tal de cobrir les necessitats de tot el centre. S’ha dotat l’escola de quatre carretons amb rodes, dos a cada pis, amb taulells i peces noves. També s’han comprat peces de colors i un tauler mural per tal de poder compartir els coneixements teòrics vinculats al joc.
  • Formació al claustre sobre el treball dels escacs a l’aula. La pròpia comissió d’escacs i robòtica ha organitzat dos claustres pedagògics amb l’objectiu de formar els nostres companys i companyes en aquest tema i implicar-los activament en el desenvolupament del projecte.

  • Implicació de la resta de la comunitat educativa a partir d’una diada de millora dels espais del centre amb les famílies. Durant aquesta diada les famílies participants, en col·laboració amb l’equip docent, varen pintar un taulell gegant a una de les pistes del pati d’educació primària.

  • Inclusió dels escacs en la dinàmica setmanal dels grups de 5è i 6è de primària a partir de la proposta de grups interactius. Aquesta proposta consisteix a crear sis estacions de joc-treball en les quals els infants posen en marxa les destreses necessàries per a assolir i consolidar determinats continguts relacionats amb el pensament lògicomatemàtic. Una de les estacions és la dedicada als escacs, i està supervisada i dirigida per la mestra de suport referent en aquests cursos. Els grups de 3r de primària també han introduït els escacs en la dinàmica dels grups interactius i, a més a més, han aprofitat aquesta eina didàctica per a treballar el bloc matemàtic de geometria d’una manera lúdica, manipulativa i experiencial.
  • Els escacs també han estat introduïts com a eina didàctica a la resta de cursos de l’etapa, seguint diferents enfocaments i aprofitant diferents moments, però sempre des d’una òptica lúdica i possibilitadora d’aprenentatges vinculats a les necessitats dels infants.

  • L’equip educatiu propicia situacions de joc i d’estratègia, breus, a partir de les quals els infants desenvolupen models de pensament que l’equip docent considera imprescindibles per a esdevenir persones competents. Les propostes parteixen d’una programació que elabora la responsable de l’estació i que comparteix amb la resta de l’equip.

«Tal vegada la fita més important, és l’obertura d’un espai de diàleg a partir del qual hem tingut l’oportunitat de compartir recursos, programacions, materials, etc. Es tracta d’un banc de recursos a l’abast de tot el claustre per a la seva possible implementació a les aules dels diferents cicles.»

 

 


 

Finalment, és important assenyalar que tota aquesta tasca tendrà com a cloenda la participació dels grups de 5è d’educació primària a una diada que tendrà lloc el proper 17 de maig al parc de Ses Estacions de Palma. Aquesta diada serà la culminació d’un curs carregat d’idees, il·lusions i partides compartides.

Equip educatiu CEIP Rafal Vell